Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. : www.tsziar.sk

Novinky

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR

Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 240/2021 V.v. SR zo dňa 12.08.2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok, §2 Všeobecné opatrenia k prevádzkam, ods. 3 sa všetkým prevádzkovateľom prevádzok nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:


- vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzky umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami,

- pri vstupe do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

- zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 m; uvedené neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov,

- počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov; táto povinnosť neplatí pre: 1. deti do 12 rokov v sprievode dospelej osoby, 2. pokiaľ predajná plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 15 m2 , v prevádzke sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 1 zákazník, 3. teoretické časti vzdelávacích kurzov či autoškôl, a to v prípade ak plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 150 m2 ; za týchto okolností sa maximálny počet účastníkov prítomných v prevádzke určuje na počet 20, 4. prevádzky v územných obvodoch okresov v stupni Monitoring, 5. prevádzky podľa § 3, 8, 10, 12 a § 13,

- na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať opatrenia podľa tejto vyhlášky,

- vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,

- viditeľne vyznačiť, či prevádzkovateľ umožňuje vstup do priestorov prevádzky:

1. aj osobám iným ako osobám v režime OTP alebo osobám plne očkovaným,
2. výlučne osoby v režime OTP
3. výlučne osoby plne očkované.

Pokiaľ prevádzkovateľ zariadenia prevádzky poskytujúcej služby alebo maloobchodnej prevádzky umožňuje vstup do priestorov prevádzky osobám iným ako plne očkovaným, alebo v režime OTP, nariaďuje sa mu v 2. a 3. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u umožniť v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov alebo zdravotne postihnutým osobám a ich sprievodu, na základe preukazu ŤZP.

Pokiaľ sa priestory prevádzky stavebne delia na rozdielne priestory, ktoré majú charakter samostatných prevádzok, môže prevádzkovateľ umožniť vstup jednotlivých častí prevádzky odlišným kategóriám osôb v zmysle § 2 odseku 3 písm. g) rozdielne.

 

Staršie články

12.05.2020 09:56:57 Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR
16.03.2020 09:08:44 Objednávky vývozu VKK
05.03.2015 14:48:42 Získanie certifikácie STN EN ISO

Envirokalendár

Dnes je 18.10.2021, meniny má Lukáš.

© 2011 Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. Všetky práva vyhradené. Technicky zabezpečuje GIBOX, s.r.o.

Počet návštevníkov: 0