Získanie certifikácie STN EN ISO

Naša spoločnosť Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. dňa 31.12.2014 bola certifikovaná spoločnosťou ITQ-CZ s.r.o. a získala certifikát QS, EMS, OHS č. 456. 

Na základe certifikačného auditu č. 839/2014, ktorý vyhovuje požiadavkám noriem pre systém manažérstva kvality, environmentálneho manažérstva a manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bol udelený certifikát podľa týchto noriem: 

STN EN ISO   9001 : 2009

STN EN ISO 14001 : 2005

STN OHSAS 18001 : 2008. 

Tento certifikát platí pre nasledovnú činnosť: 

- Zber, preprava, triedenie, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu. 

- Nakladanie s nebezpečným odpadom.

- Prevádzkovanie skládky odpadov a zberného dvora. 

certifikat.jpg