Pre Vás (fyz. osoby)


Fyzické osoby nakladajú s odpadmi v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami konkrétnej obce, v ktorej majú trvalé bydlisko, prípadne na území ktorej tvoria odpad. Všetkým obyvateľom partnerských samospráv Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. ponúkajú nasledovné služby:

Bezplatnú zelenú linku: Na tej Vám radi zodpovieme na Vaše otázky týkajúce sa odpadov. Túto službu môžu využiť  obyvatelia mesta Žiar nad Hronom každý pracovný deň od 8.00 do 16.00 na telefónnom čísle 0800 500 501.

Odovzdanie odpadu na zberný dvor: Obyvatelia mesta Žiar nad Hronom môžu na zbernom dvore bezplatne odovzdať odpad - papier, sklo, plasty, kovy, tetrapaky, elektroodpad, objemný odpad a nebezpečný odpad  od pondelka do piatku v čase od 8.00 do 19.00, sobota od 8.00 do 17.00. Zberný dvor sa nachádza v areáli Technických služieb - Žiar nad Hronom.
Adresa: SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom, +421 45 6780811 alebo +421 917 699 114.

Keďže ide o bezplatný odber, je potrebné, aby sa obyvatelia mesta preukázali platným občianskym preukazom. 

V zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žiar nad Hronom o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, je pre obyvateľov mesta Žiar nad Hronom od 01.01.2016 spoplatnený drobný stavebný odpad sadzbou poplatku 0,015 Eur / 1kg drobné stavebného odpadu bez obsahu škodlivín. Predmetný poplatok bude v zmysle všeobecne záväzného nariadenia vyberať mesto Žiar nad Hronom na základe „Oznámenia k poplatku za drobné stavebné odpady fyzických osôb".

Obyvatelia priľahlých miest, obcí a podnikateľské subjekty, môžu využiť služby zberného dvora za poplatok v zmysle platného cenníka. 

Zakúpenie zbernej nádoby: Zberné nádoby podľa vašich požiadaviek si môžete zakúpiť priamo v našom sídle na adrese SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom. Okrem toho všetkým záujemcom ponúkame možnosť kúpy ďalších typov interných a externých zberných nádob, uzamykateľných stojísk, nádob na nebezpečný odpad, BIG BAGS, vriec na odpad, podľa požiadaviek zákazníka.

Kontaktná osoba - Ľubomír Ivan +421 917 215 660

Farebný kalendár zberu jednotlivých separovaných zložiek v partnerských obciach: V sekcii Pre mestá a obce si môžete stiahnuť farebné kalendáre vývozu komunálneho odpadu a separovaných zložiek na rok 2014.