Separovaný zber

Do separovaného zberu patrí:

PAPIER

Do papiera patrí: noviny, časopisy, katalógy, letáky, telefónne zoznamy, knihy bez väzby, zošity, baliaci papier, kalendáre, papierové obaly od potravín a pracích prostriedkov, rozložené papiere a kartónové škatule, lepenka a iné...

Do papiera nepatrí: použité papierové plienky a papierové vreckovky, papier znečistený potravinami, olejom, farbou, cementom, hlinou a ropnými produktmi, fólie, lakované kartóny, vata, celofán, obaly z mlieka a džúsov...

PLASTY, KOVY, TETRAPAKY

Do plastov patrí: stlačené PET fľaše, plastové fľaše, uzávery z fliaš, obalové fólie, tégliky z jogurtov, masla, potravín, kozmetiky a iných predmetov, plastové hračky, polystyrén...

Do kovov patrí: konzervy, plechovky, kovové uzávery od nápojov, viečka z mliečnych výrobkov, kompótové viečka, kovové obaly, kuchynské predmety, alobal...

Do tetrapakov patrí: obaly z mlieka a džúsov

Do žltej nádoby na plasty, kovy, tetrapaky nepatrí:
Obaly veľmi znečistené potravinami, farbou, chemikáliami, obaly z jedov a glejov, tlakové nádoby...

SKLO

Do skla patrí: sklenené obaly rôznej farby bez uzáverov a črepy z nich, dekoratívne a tabuľové sklo, sklenené poháre

Do skla nepatrí: porcelán, keramika, dlaždice, zrkadlá, obrazovky, žiarivky, výbojky, autosklo, drôtové sklo, sklo kombinové s inými látkami, sklenené obaly znečistené farbou, olejom, potravinami a zeminou.

BIOODPAD A OLEJE

Do bioodpadu patrí: zvyšky z jedál, šupky a zvyšky z ovocia a zeleniny, škrupiny z vajec, orechov, papierové obaly znečistené od jedál, mastný papier, použité papierové vreckovky.

Zelený odpad: lístie, ihličie, konáre, odrezky zo stromov, piliny, pokosená tráva, kvety, burina

Použitý olej: Patrí sem olej z domácností, ktorý bol použitý na prípravu jedál. Olej sa do hnedej nádoby vhadzuje v PET fľaši a zbavený od nečistôt zo zvyškov jedla.