Zberný dvor

Mestá, obce, podnikateľské subjekty a fyzické osoby môžu využívať služby zberného dvora, ktorý nájdu v areáli Technických služieb - Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom.

Zberný dvor je všetkým záujemcom k dispozícii od pondelka do piatku od 8.00 do 19.00 hodiny, sobota od 8.00 do 17.00.

Obyvatelia mesta Žiar nad Hronom (fyzické osoby) môžu na zbernom dvore bezplatne odovzdať nasledujúci odpad, keďže však ide o bezplatný odber, je potrebné ,aby sa obyvatelia mesta preukázali platným občianskym preukazom:

 • Papier
 • Sklo
 • Plasty, kovy, tetrapaky
 • Elektroodpad (elektrozariadenia vrátane všetkých komponentov, konštrukčných dielcov a spotrebných dielcov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia)
 • Objemný odpad (nábytok, vane, záchody, umývadlá, dvere, okná a pod.)
 • Nebezpečný odpad**

Obyvatelia priľahlých miest, obcí a podnikateľské subjekty môžu odovzdať odpad na zbernom dvore za poplatok v zmysle platného cenníka. 

Ak máte záujem získať viac informácií o zbernom dvore, volajte na telefónne číslo 045/678 08 11 alebo 0917 699 114.

*V prípade, že fyzická osoba na výkon drobných stavebných prác najme právnickú osobu alebo fyzickú osobu - podnikateľa, zodpovednosť prechádza na túto právnickú alebo fyzickú osobu - podnikateľa.

** Na zbernom dvore prevezmeme tento nebezpečný odpad:

 • Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky
 • Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečné látky
 • Kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál (napr.azbest) vrátane prázdnych tlakových nádob
 • Absorenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami
 • Olejové filtre
 • Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené 160209 až 160212
 • Oddelene zhromažďovaný elektrolyt z batérií a akumulátorov
 • Sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami
 • Kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami
 • Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
 • Batérie a akumulátory uvedené v 160601, 160602 alebo 160603 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie
 • Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 200121, 200123 a 200135